Mae Pellennig yn cynnig diwrnodau ar fynyddoedd Eryri, o dan arweiniad hyfforddwyr cymwysedig a phrofiadol lleol. Gyda chyfoeth o gysylltiadau a gwybodaeth am y tirwedd rhyfeddol hwn, yr ydym mor lwcus o fyw ynddo.

Y daearyddiaeth anhygoel, y bioamrywiaeth gyfoethog, ein hanes a’n chwedlau, a’r cyfoeth mewn enwau a’u hystyron.  Mae ein hyfforddwyr ar dan am rannu gwybodaeth sydd yn gwenud i ni ddeall ein mynyddoedd ein hunain yn well. Yn ogystal a chael hwyl ac antur yr un pryd.

eryri cymylau.jpg

Os newch chi ddewis Pellennig i fynd a chi ar antur yn Eryri, byddwch yn sicir o fod mewn dwylo diogel a gwybodus, cewch wybodaeth fydd yn cyfoethogi eich profiad. Dysgu sgiliau fydd yn eich gwneud yn fynyddwyr gwell, mwy diogel a chyflawn.

Gallwn fynd a chi unrhywle yn Eryri, ond isod mae rhai teithiau i chi fel arweiniad.

Taith diwrnod ar y Glyderau gan ymweld a Chastell y Gwynt, y Gwyliwr, Cwm Idwal a rhyfeddodau naturiol eraill.

Taith diwrnod ar y Carneddau gan ymlwygra ar copaon mynyddoedd urddasol Carnedd Llyweln, Carnedd Dafydd i enwi ond ychydig.

Taith diwrnod ar yr Wyddfa, gan ddewis un i nifer o lwybrau hyfryd sydd yn cyrraedd copa ein mynydd uchaf.

Taith diwrnod ar fynydd chwedlonol Cadair Idris, efallai y dewch chi lawr yn fardd!

a llawer llawer mwy.

Pris £40 y pen fyny at 10 person i bob hyfforddwr.


Pellennig mountain days in Snowdonia, led by locally qualified and experienced leaders. With a wealth of contacts and knowledge of this amazing landscape, we are so lucky to live in.

The incredible geography, the rich biodiversity, our history and our legends, and the richness in names and meanings. Our leaders want to share information that makes us understand our own mountains better. As well as having fun and adventure at the same time.

If you choose Pellennig to take you on an adventure in Snowdonia, you will be safe and well informed, you will gain information to that will enrich your experience in the Mountains. Learning skills that will make you better, safer and more rounded hill walkers.

We could take you anywhere in Snowdonia, but below are some tours for you as an example.

copa wyddfa.jpg

A day's tour of the Glyderau by visiting and Castell y Gwynt, Cwm Idwal and other natural wonders.

A day tour of the Carneddau wondering on the summits of the majestic mountains of Carnedd Llywelyn, Carneadd Dafydd to name just a few.

A day trip on Snowdon, choosing one for a number of lovely trails that reach the top of our highest mountain.

A day's journey on the legendary mountain of Cadair Idris, you might come down a poet!

And much more.

Price £40 per person 1:10 instructor to client ratio